รู้จัก เฮลท์ เอ็มไพร์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านสุขภาพแบบครบวงจร ด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ ผสานงานวิจัยและเทคโนโลยี ยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพในเชิงป้องกันและรักษา ส่งเสริมให้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพทุกช่วงวัย

พันธกิจ

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในธุรกิจการดูแลสุขภาพระดับสากล โดยการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี พร้อมขยายขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

เชื่อในการ “สร้างสุข 4 มิติ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพสิ่งแวดล้อม” การมีสุขภาพกายที่ดี ส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น และพร้อมส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนรุ่นใหม่

พัฒนาการที่สำคัญ

april 2565

บริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (MMD) บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เข้าลงทุนใน บริษัท ไทยกัญชง จำกัด โดยเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน 40% ของทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท เป็นเงินจำนวน 80,000,000 บาท โดยคิดเป็นจำนวน 8,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท

may 2565

บริษัทฯ ได้รับการปลดจากการถูกขึ้นเครื่องหมาย C จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว ทำ ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

june 2565

บริษัทฯ มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด (HUG) จำนวนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำ ระแล้วของ HUG เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 180,000,000 บาท

january 2564

บริษัทฯ ได้มีโครงสร้างการบริหาร โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทน นายวิสิฐ ตันติสุนทร ที่ลาออก และ แต่งตั้ง นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ที่ลาออก

february 2564

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
มีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทได้แก่

ข้อ 35. ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต ฝากขาย และเป็นนายหน้าหรือตัวแทนนำเข้าและจําหน่ายยา ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษาสุขภาพและความงาม เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อุปกรณ์เพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน เกลือแร่ อาหาร เครื่องดื่มเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

ข้อ 36. ประกอบกิจการเพาะปลูก วิจัย ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออก เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพรและพันธุ์พืช

ข้อ 37. ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์การอนามัยและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 492,581,229 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,955,507,368 บาท เพื่อออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,933,261,052 บาท แบ่งออกเป็น 2,933,261,052 หุ้น

march 2564

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติจัดตั้ง

1) บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด (Slim Wellness Asia Co., Ltd.) (SWA) เป็นบริษัทย่อยเพื่อให้บริการคลินิกเสริมความงาม

2) บริษัท เอเชียมิราเคิล เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยบริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด ถือหุ้นทั้งหมด การจัดตั้ง บริษัท เอเชียมิราเคิล เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นไปเพื่อรองรับการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุง

may 2564

บริษัทฯ ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากเดิมมาที่ 19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ที่ตั้งปัจจุบัน และในเดือนเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท จากเดิมมาเป็น "บริษัทเฮลท์ เอ็ม ไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" (Health EmpireCorporation Public Company Limited : HEMP)

july 2564

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้บริษัทฯ จัดตั้ง บริษัท เมดิคัล เอ็มไพร์ จำกัด เพื่อประกอบกิจการคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก Wellness & Spa

november 2564

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 มีมติสำคัญซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ได้แก่ การเพิ่มทุนจดทะเบียน , การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด, การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Whitewash), การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น, การลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม, การออกของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะชื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุ่น ที่ 2 (HEMP - W2)

december 2564

บริษัทฯ ได้การกําหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด และแจ้งผลการคํานวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) มีจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย 1,655,262,500 หุ้น กําหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวัน ที่ 8-9 ธันวาคม 2564 โดยวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นวันชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 200,000,000 บาท ทําให้บริษัทฯ ได้บริษัท มอร์ เมดดิคัล จํากัด มาเป็นบริษัทย่อย และ บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จํากัด กับบริษัท คานาบิส คลับ จํากัด มาเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม

นอกจากนี้ ในเดือนเดียวกัน บริษัท ฯ ได้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจํานวน 2,933,261,050 บาท อีกจํานวน 1,655,262,500 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้น 4,588,523,550 บาท และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมหุ้นจากเดิมหุ้น ละ 1.00 บาท เป็น หุ้นละ 12.90 บาท

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2564 นับเป็นปีแห่งความท้าทายของบริษัทฯ โดยจากการศึกษาและหาธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำ ให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและการเติบโตในกลุ่มธุรกิจด้านธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสำ อางผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำ ลังอยู่ในกระแสในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งร่วมหาคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจเหล่านี้สามารถสร้างรายได้และมีโอกาสทำ กำ ไรให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำ เนินการโดยลงทุนในบริษัทย่อยต่างๆที่ได้จัดตั้งใหม่ในปี 2564 ที่ผ่านมา ตามที่ได้รายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะแล้วนั้น

โดยบริษัทฯ ยึดมั่นการดำ เนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำ คัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฎิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำ คัญในการร่วมแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก CAC ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และจะครบกำ หนดต่ออายุสมาชิกอีกครั้งในปี2565 (ต่ออายุทุก 3 ปี) ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ หนังสือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวทุกฝ่ายรับทราบและถือปฎิบัติตาม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษํทย่อย บริษัทร่วม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพลังผลักดันที่สำ คัญให้บริษัทฯ สามารถดำ เนินงานท่ามกลางการแข่งขันธุรกิจ ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ยังคงให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยดี


พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
ประธานกรรมการ

ประวัติความเป็นมา

บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2533 และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคําแหง ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์หลายครั้งดังนี้

- วันที่ 3 กรกฏาคม 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)”
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)”
- วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
- วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น บริหารสิทธิการเช่า บริการและค้าปลีก และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

- ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิต รับจ้างผลิต ฝากขาย และเป็นนายหน้าหรือตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายยา ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ เวชสำอางค์ เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัฒฑ์สำหรับบำรุงรักษาสุขภาพและความงาม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ความงาม อุปกรณ์เพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน เกลือแร่ อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อการควบคุมน้ำหนัก
- ประกอบกิจการเพาะปลูก วิจัย ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออก เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพร และพันธุ์พืช
- ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ การปลูก การบริการ เทคโนโลยี ค้าปลีก และช่องทางการจัดจำหน่าย

คณะกรรมการบริษัท

อยู่ระหว่างสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพนม รัตนะรัต
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา
กรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร
นายธิบดี มังคะลี
กรรมการ,
กรรมการบริหาร
นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ
กรรมการ
อยู่ระหว่างสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
ดร.กำพล บุริยเมธากุล
กรรมการ,
กรรมการบริหาร,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO),
ประธานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (CTO),
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
กรรมการตรวจสอบ
นายพนม รัตนะรัต
กรรมการตรวจสอบ
นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
นายพนม รัตนะรัต
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา
ประธานกรรมการบริหาร
นายธิบดี มังคะลี
กรรมการบริหาร
ดร.กำพล บุริยเมธากุล
กรรมการบริหาร
ดร.กำพล บุริยเมธากุล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพนม รัตนะรัต
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท