Leader of Sustainable Health & Medical Technology

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านสุขภาพแบบครบวงจร ด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ ผสานงานวิจัยและเทคโนโลยี

ยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพในเชิงป้องกัน และรักษาส่งเสริมให้มีชีวิตที่ยืนยาว อย่างมีคุณภาพทุกช่วงวัย

พันธกิจ

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในธุรกิจการดูแล สุขภาพระดับสากล โดยการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี

พร้อมขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน ขององค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

เชื่อในการ “สร้างสุข 4 มิติ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพ สิ่งแวดล้อม”

การมีสุขภาพกายที่ดีส่งผล ให้มีสุขภาพจิตที่ดีสังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น และพร้อมส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนรุ่นใหม่

ธุรกิจของเรา

Investor

ข้อมูลสำคัญ
สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์