ข่าวสารบริษัท

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (HEALTH-W2) (ครั้งสุดท้าย)

กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ HEALTH-W2 (ครั้งสุดท้าย)

แจ้งกาหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEALTH-W2) (ครั้งที่ 7)

แจ้งเสนอวาระและกรรมการก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (HEMP-W2)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (HEMP-W2) (ครั้งที่ 5)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (HEMP-W2) (ครั้งที่ 5)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (HEMP-W2) (ครั้งที่ 4)

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (HEMP-W2)

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น HEMP ประจําปี 2566

หลักเกณฑ์การเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของ HEMP-W2

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของ HEMP-W2 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของ HEMP-W2

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของ HEMP-W2 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท HEMP-W2 (ครั้งที่ 1)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 2(HEMP-W2)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 และแบบฟอร์ม

หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (แก้ไข)

กำหนดการจัดประชุม Public Presentation

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทําธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด และรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 และเอกสารประกอบการประชุม (ฉบับเต็ม)

กำหนดการจัดประชุม Public Presentation

กำหนดการจัดประชุม Public Presentation

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรกำรในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ภำยใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID – 19)

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

กําหนดการจัดประชุม Public Presentation

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่, การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน ของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MPG)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 การแต่งตั้งกรรมการและการเพิ่มทุนจดทะเบียน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย “C” ไตรมาสที่ 3/2563

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การเพิ่มทุนจดทะเบียน และงดจ่ายเงินปันผล

แจ้งกําหนดการจัดประชุม Public Presentation ไตรมาสที่ 3/2563

การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563

กําหนดการจัดประชุม Public Presentation ไตรมาสที่ 2/2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563

รายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย “C” ครั้งที่ 1/2563

แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

กําหนดการจัดประชุม Public Presentation ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไขเวลาและช่องส่งสัญญาณ)

กําหนดการจัดประชุม Public Presentation ครั้งที่ 1/2563

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 งดจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และปิดบริษัทย่อย

แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย "C"

แจ้งกำหนดการจัดประชุม Public Presentation

แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563