นักลงทุนสัมพันธ์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ด้วยเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม เชื่อมั่นในคุณค่าของคน คืออุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เราให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

ข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฉบับนี้ถูกร่างบนพื้นฐานของกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือระเบียบภายในของบริษัทซึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำคัญๆ ของบริษัท

กฏบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทได้ยึดถึอเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเห็นความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทั้งในและนอกองค์กร อันจะส่งผลให้การดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น ทั้งนี้ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ในแง่ของการเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากการ CAC ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 แล้ว

พบเห็นพฤติกรรมทุจริต ร้องเรียนได้ที่

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การเข้าถึงการเก็บ รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว อันอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อ เจ้าของข้อมูล ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แล้วนั้น

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญใน ความเป็นส่วนตัว (Privacy Right) ที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บริษัทมีความมุ่งมั่นในการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเพิ่มเติมจากที่ได้มีการบัญญัติไว้ ตามกฎหมายเฉพาะ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการในการบริหารจัดการการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพและ เหมาะสม

2. วัตถุประสงค์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำการค้า ธุรกรรม ใช้บริการ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ของหน่วยงาน ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
2.2 เพื่อกำหนดขั้นตอนหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ต่อบุคคล ลูกค้า คู่ค้า ผู้ใช้บริการ
ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

3. ขอบเขตการใช้
3.1 ให้ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับคณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ บริษัท เฮลท์ เอ็ม ไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมถึงคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
3.2 ให้ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

4. คำนิยาม
"บริษัท" หมายความว่า บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท และหมายความรวมถึงผู้กระทำการแทนของบริษัท ดังกล่าวด้วย
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
"ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงอาจถูกนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ (Sensitive Data) อย่างไม่เป็นธรรม ในที่นี้หมายถึง เชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรืออื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
"เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้นว่า ลูกค้า คู่ค้า ผู้ใช้บริการ และพนักงาน
"ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในที่นี้หมายถึง บริษัท หน่วยงาน พนักงานที่รับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
"ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคลล ใน ที่นี้หมายถึง คู่ค้า บุคคลหรือบริษัทภายนอกที่บริษัทได้ว่าจ้าง
"บุคคล" หมายความว่า บุคคลธรรมดา
"บุคคลผู้หย่อนความสามารถ" หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
"เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer: DPO) ส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คุกกี้(Cookies) หมายความว่า ไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งอาจถูกติดตั้ง และ/หรือ จัดเก็บในอุปกรณ์ของ ผู้เข้าชมเว็บไชต์ของบริษัท (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น)

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทำได้ภายใต้วัตถุประสงค์และเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์หรือเพื่อ ประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง รายละเอียดดังต่อไปนี้ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
2) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้
3) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4) ข้อมูลหรือช่องทางการติดต่อกับบริษัท
5) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6) แจ้งผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมาย กำหนด หรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล

ก) เพื่อประโยชน์สาธารณะ การศึกษาวิจัย การทำสถิติ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข) เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ค) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
ง) เป็นการจำเป็นตามหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนั้นมีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นฟื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หย่อนความความสามารถ การเก็บรวบรวมข้อมูสส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งผู้เยาว์ไม่ อาจดำเนินการเองได้โดยลำพังตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพณิชย์กำหนดไว้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ทำการแทนผู้เยาว์ด้วย เว้นแต่กรณีผู้เยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้การแทน ผู้เยาว์เท่านั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคลลซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นบุลคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถต้องได้รับ ความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือจากผู้พิทักษ์ หรือบุคคลผู้ทำการแทนเท่านั้น
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม โดยต้อง ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้สามารถเก็บรวบรวมได้โดยไม่ ต้องขอความยินยอม
5.4 การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะ ทำการเก็บรวบรวม หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน บุคคล และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องขอความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงยินยอมให้เปิดเผยหรือเป็น ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตกลงยินยอมให้ไว้กับบริษัท และตามที่บุคคลหรือนิติบุคลลนั้นได้แจ้งไว้กับบริษัทเท่านั้น

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
6.1 ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประมวลรัษฎากร เป็นต้น
6.2 ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะบริษัทจะกำหนดระยะเวลา ในการจัดเก็บตามความจ าเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัท เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว บริษัทจะ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในกรณีที่บริษัทมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทจะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศ ปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ประเทศปลายทางไม่มีมาตรฐานการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ การส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

8. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้นั้น ต้องถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และต้องดำเนินการ จัดให้มีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้

9. บทบาทหน้าที่ ละความรับผิดชอบ
บริษัทกำหนดให้พนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบให้การดำเนินงานของบริษัทนั้นถูกต้องและเป็นไปตาม นโยบายและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

9.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
9.1.1 จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และทบทวนมาตรการอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อให้มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
9.1.2 กำหนดขอบเขตการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยต่อบุคคลหรือนิติบุคลลอื่น
9.1.3จัดให้มีระบบตรวจสอบการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
9.1.4 บันทึกรายการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
9.1.5 จัดทำข้อตกลงกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกอื่นใด หากมีการเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ว่าจ้าง นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกอื่นใด โดยผู้ประมวลผลข้อมูล นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอกดังกล่าว ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย การเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปตาม นโยบายฉบับนี้ และตามพระราชบัญญัติคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

9.2 ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
9.2.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วน บุคคล
9.2.2 จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม
9.2.3 จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้
9.3 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
9.3.1 ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า
9.3.2 ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
9.3.3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทในเครือ และคู่ค้าของบริษัท
9.4 หน่วยงานกฎหมาย
9.4.1 จัดทำและทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.4.2 ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.5 หน่วยงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.5.1 ประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
9.5.2 รายงานเรื่องความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
9.6 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
9.6.1 ตรวจสอบการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
9.6.2 สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุลคล
9.6.3 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
9.7 บริษัทในเครือ หน่วยงานระดับสำนักหรือเทียบเท่า
9.7.1 ให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในเครือหรือผู้บริหารสูงสุดของสำนักในระดับสำนักหรือเทียบเท่า มีหน้าที่สั่งการ ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานภายในสังกัดของตนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบาย ฉบับนี้โดยเคร่งครัด โดยให้มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Coordinator: DPC) หรือแต่งตั้งผู้ ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นในบริษัทหรือหน่วยงานของตนต่อเจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
9.7.2 บริษัทในเครือ หน่วยงานระดับสายงาน ระดับส านักหรือเทียบเท่า สามารถออกข้อกำหนดหรือระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้บังคับภายในหน่วยงานของตนได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดหรือระเบียบปฏิบัติดังกล่าวนั้น ต้องเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และต้องแจ้งให้กับหน่วยงาน กฎหมายทราบ

9.8 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.8.1 จัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
9.8.2 กำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทในเครือ และคู่ค้าของบริษัทให้ดำเนินงานตามนโยบายและแนว ปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
9.8.3 รายงานการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทในเครือ และคู่ค้าของบริษัทต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ บริหาร
9.8.4 ประเมินความเสี่ยงด้านการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่พนักงานในแผนก/ฝ่าย มีต่อบุคคลที่สาม พร้อมนำเสนอ แนวทางการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของของมูลส่วนบุคคล
9.8.5 จัดทำแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.8.6 ประเมินผลนโยบาย และแนวทางปฏิบัติรวมถึงวิเคราะห์จุดที่ควรปรับปรุง แก้ไข


10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มีมาตรการ ดังนี้
10.1 กำหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัวบุคคล ผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
10.2 ในการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคลลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบ อื่นใด ซึ่งผู้ให้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลต้องมีมาตรการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี้
10.3 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูล ส่วน บุคคล บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าที่ จะสามารถทำได้ เว้นแต่การละเมิดนั้นมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะด าเนินการ แจ้งเหตุการละเมิดพร้อมทั้งแนวทางการเยียวยาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณี ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือเพิกเฉยต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย จนเป็นเหตุให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกใช้หรือเปิดเผยต่อ บุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นใด

11. คุกกี้(Cookies) และการใช้คุกกี้
ในการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท อาจมีการวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าชม และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และบางส่วนเป็นคุกกี้ที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายคุกกี้ของบริษัท ซึ่งปรากฎอยู่ที่เว็บไซต์ของบริษัท

12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอรับสำเนา ขอถอนความยินยอม คัดค้านการเก็บ การใช้ การเปิดเผย ขอให้ลบทำลายหรือพักการใช้ ขอแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ร้องเรียน หรือขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของตน ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณะประโยซน์หรือตาม กฎหมาย หรือเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

13. การร้องเรียน การแจ้งเบาะแส
กรณีพบเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อว่ามีการละเมิดการข้อมูลส่วนบุลคล การร้องเรียน หรือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ หรือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถติดต่อกับบริษัทได้ ดังนี้ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ : 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
Email Address : pdpa@hempcorp.co.th
Website : www.hempcorp.co.th
Call Center : 02-514-5000


14. การฝึกอบรม
บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับ

15. การทบทวนนโยบาย บริษัทอาจมีการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วยการ อัพเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็วที่สุด

16. บทกำหนดโทษ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหน้าที่ของ ตน หากละเลยหรือละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่ดำเนินการ หรือสั่งการ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าที่ของตน อันเป็นการ ฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือตามที่พระราชปัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด จนเป็นเหตุให้เกิดความผิดตามกฎหมายและ/หรือความเสียหายขึ้น ผู้นั้นต้องรับโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทและ ต้องรับโทษทางกฎหมายตามความผิดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและ/หรือบุคคลอื่นใด บริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท

ด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นเป็นบริษัทฯ ชั้นนำของคนไทยที่จะสรรหา วิจัย ผลิต และพัฒนาสินค้าไทย มีมาตรฐานระดับสากลและเป็นอันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภค” บริษัทฯ ได้นำแนวคิดด้านความยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เข้ามาผสานเป็นส่วนหนึ่งกับการพัฒนาองค์กร ด้วยการกำหนดแผนกลยทุธ์โครงสร้างองค์กร การจัดให้มีระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กระบวนการทำงาน ที่เอื้อให้บุคลากรรังสรรค์งานที่มีคุณภาพ ส่งมอบคุณค่าผ่านผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์และบริการ เสริมสร้างให้บริษัทฯ แข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นเพื่อ ตอบแทนและเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

นโยบายจัดซื้อ-จัดจ้าง

เสนอแนะ/ร้องเรียนทั่วไป

เว็บไซต์บริษัท: https://www.hempcorp.co.th
อีเมล: info@hempcorp.co.th
ทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่: บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ช่องทางเร่งด่วน: หมายเลขโทรศัพท์
02-514-5000, 02-514-5151

เสนอแนะ/ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต (Anti-Corruption)

เว็บไซต์บริษัท: https://www.hempcorp.co.th
อีเมล: anti_corruption@hempcorp.co.th
ทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่: คณะอนุกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ช่องทางเร่งด่วน: (1) คณะอนุกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน
02-514-5000, 02-514-5151 ต่อ 1

(2) สำนักตรวจสอบภายใน
086-330-5464

เสนอแนะ/ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เว็บไซต์บริษัท: https://www.hempcorp.co.th
อีเมล: pdpa@hempcorp.co.th
ทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ช่องทางเร่งด่วน: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
02-514-5000, 02-514-5151

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ปี 2565

รายงาน
ประจำปี 2565

ปี 2564

รายงาน
ประจำปี 2564

ปี 2563

รายงาน
ประจำปี 2563

ปี 2562

รายงาน
ประจำปี 2562

ปี 2561

รายงาน
ประจำปี 2561

ปี 2560

รายงาน
ประจำปี 2560

ปี 2559

รายงาน
ประจำปี 2559

ปี 2558

รายงาน
ประจำปี 2558

ปี 2567

การประชุมสามัญ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ปี 2566

การประชุมสามัญ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2565

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565

หนังสือเชิญประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

การประชุมสามัญ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ปี 2564

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564

หนังสือเชิญประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2564

หนังสือเชิญประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

การประชุมสามัญ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ปี 2563

การประชุมสามัญ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ปี 2562

การประชุมสามัญ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ปี 2561

การประชุมสามัญ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

ปี 2560

การประชุมสามัญ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560

ปี 2559

การประชุมสามัญ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559

ปี 2558

การประชุมสามัญ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558

การใช้สิทธิ HEMP-W2ครั้งที่ 1

การใช้สิทธิ HEMP-W2ครั้งที่ 2

การใช้สิทธิ HEMP-W2ครั้งที่ 3

การใช้สิทธิ HEMP-W2ครั้งที่ 4

การใช้สิทธิ HEMP-W2ครั้งที่ 5

การใช้สิทธิ HEALTH-W2ครั้งที่ 6

การใช้สิทธิ HEALTH-W2ครั้งที่ 7

การใช้สิทธิ HEALTH-W2ครั้งสุดท้าย

ข้อกำหนดสิทธิ HEALTH-W2

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ HEALTH-W2ครั้งสุดท้าย

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นาย ธิบดี มังคะลี 200,000,000 20.46%
2 นาง กิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร 167,261,156 17.11%
3 นาย ณัฐพล จุฬางกูร 60,754,600 6.21%
4 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 40,231,900 4.11%
5 นาย สุเมธ มโนสุทธิ 36,928,400 3.78%
6 น.ส. สุกัญญา วิวาจารย์ 25,554,900 2.61%
7 บริษัทเจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชันแนลอินดัสทรี จำกัด 22,200,000 2.27%
8 นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย 19,680,500 2.01%
9 นาย ศราวุฒิ ปธนสมิทธิ 13,520,000 1.38%
10 นาย สมบัติ พานิชชีวะ 13,000,000 1.33%
11 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 378,622,228 38.72%

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (HEALTH-W2) (ครั้งสุดท้าย)

กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ HEALTH-W2 (ครั้งสุดท้าย)

แจ้งกาหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEALTH-W2) (ครั้งที่ 7)

แจ้งเสนอวาระและกรรมการก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (HEMP-W2)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (HEMP-W2) (ครั้งที่ 5)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (HEMP-W2) (ครั้งที่ 5)

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (HEMP-W2) (ครั้งที่ 4)

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (HEMP-W2)

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น HEMP ประจําปี 2566

หลักเกณฑ์การเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของ HEMP-W2

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของ HEMP-W2 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของ HEMP-W2

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของ HEMP-W2 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท HEMP-W2 (ครั้งที่ 1)

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 2(HEMP-W2)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 และแบบฟอร์ม

หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (แก้ไข)

กำหนดการจัดประชุม Public Presentation

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทําธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด และรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 และเอกสารประกอบการประชุม (ฉบับเต็ม)

กำหนดการจัดประชุม Public Presentation

กำหนดการจัดประชุม Public Presentation

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรกำรในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ภำยใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID – 19)

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

กําหนดการจัดประชุม Public Presentation

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่, การแต่งตั้งกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน ของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MPG)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 การแต่งตั้งกรรมการและการเพิ่มทุนจดทะเบียน

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย “C” ไตรมาสที่ 3/2563

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การเพิ่มทุนจดทะเบียน และงดจ่ายเงินปันผล

แจ้งกําหนดการจัดประชุม Public Presentation ไตรมาสที่ 3/2563

การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563

กําหนดการจัดประชุม Public Presentation ไตรมาสที่ 2/2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563

รายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย “C” ครั้งที่ 1/2563

แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

กําหนดการจัดประชุม Public Presentation ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไขเวลาและช่องส่งสัญญาณ)

กําหนดการจัดประชุม Public Presentation ครั้งที่ 1/2563

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 งดจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และปิดบริษัทย่อย

แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย "C"

แจ้งกำหนดการจัดประชุม Public Presentation

แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 - รามคำแหง ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก

  ir@hempcorp.co.th
  02 514 5000
  02 514 5151

ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2562

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
Call Center 0-2009-9999
Website www.set.or.th/tsd
E-mail SETContactCenter@set.or.th
ผู้สอบบัญชี นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713
นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897
สถานที่ตั้ง เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้นที่ 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2105-4661
โทรสาร 0-2026-3760
E-mail audit@karinaudit.co.th
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี นางสาวสุกัญญา แก้วสะอาด
เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ นางสาวไพรัลยา วงศ์สกุลเพชร
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน นางสาววราพร ภู่สิทธิศักดิ์
ติดต่อสอบถาม 02-514-5000, 02-514-5151